نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(0 رای)
پروانهنام: فاطمه سادات
نام خانوادگی: موسوی
سن: 13
موضوع نقاشی: پروانه
نمره شما
(1 رای)
هر کس نان از عمل خویش خورد    منت حاتم طایی نبردنام: بهار
نام خانوادگی: علی نژاد حقیقی
سن: 12
موضوع نقاشی: هر کس نان از عمل خویش خورد منت حاتم طایی نبرد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سپیده
نام خانوادگی: نباتی
سن: 11
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(6 رای)
مسجدنام: فاطمه
نام خانوادگی: اولیایی
سن: 9
موضوع نقاشی: مسجد
نمره شما
(0 رای)
طبیعتنام: سمیه
نام خانوادگی: حکیمی لاجی
سن: 7
موضوع نقاشی: طبیعت
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: نازنین زهرا
نام خانوادگی: طیبی
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
باران زمستان زندگی بهار استنام: علیرضا
نام خانوادگی: برمکی
سن: 7
موضوع نقاشی: باران زمستان زندگی بهار است
نمره شما
(0 رای)
کانون گرم خانهنام: محمد پارسا
نام خانوادگی: خوش طینت
سن: 8
موضوع نقاشی: کانون گرم خانه
نمره شما
(2 رای)
آزادنام: ریحانه
نام خانوادگی: خدادادی
سن: 10
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(14 رای)
ازادنام: زهرا
نام خانوادگی: پورابولی
سن: 11
موضوع نقاشی: ازاد