نگارخانه نقاشی نقاشی

نمره شما
(2 رای)
آزادنام: محمدرضا
نام خانوادگی: باقری
سن: 9
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آزادنام: محمدعلی
نام خانوادگی: دره‌شیری
سن: 6
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: امید
نام خانوادگی: بهامین
سن: 8
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
آشغال نریختن در خیاباننام: پیمان
نام خانوادگی: رساپناه
سن: 8
موضوع نقاشی: آشغال نریختن در خیابان
نمره شما
(6 رای)
بن تننام: ایلیا
نام خانوادگی: خدابخش
سن: 7
موضوع نقاشی: بن تن
نمره شما
(2 رای)
سفید برفینام: عسل
نام خانوادگی: واژگو
سن: 4
موضوع نقاشی: سفید برفی
نمره شما
(0 رای)
گنبد  امام  رضانام: فاطمه
نام خانوادگی: علی نژاد
سن: 6
موضوع نقاشی: گنبد امام رضا
نمره شما
(2 رای)
دفاع مقدسنام: امیر حسین
نام خانوادگی: احمد پور
سن: 11
موضوع نقاشی: دفاع مقدس
نمره شما
(1 رای)
آزادنام: فاطمه
نام خانوادگی: بیات
سن: 11
موضوع نقاشی: آزاد
نمره شما
(0 رای)
نمازنام: نگار
نام خانوادگی: زارعىان
سن: 12
موضوع نقاشی: نماز